Слънчева система

  HOME

   Звезда е небесно тяло, представляващо сфера от нагорещена плазма в хидростатично равновесие, която е опасана от магнитни полета и в която се произвежда енергия чрез термоядрен синтез. Тази енергия (лъчиста) се разпространява в околното пространство под формата на светлинно, радио, инфрачервено и радиационно излъчване.

   Звездата е оформена от: ядро, междинна зона, конвективна зона, фотосфера, хромосфера и корона. В ядрото се извърша термоядрения синтез, като за всяка звезда той започва със сливане на водородни атомни ядра в такива на хелий. И в зависимост от класа на звздата (O, B, A, F, G, K, M) той може да продължи чак до сливането на въглеродни атомни ядра в такива на желязо.

   Междинната зона се намира между ядрото и външната конвективна зона. Тя заема над 50% от радиуса на звездата и в нея основната част от лъчистата енергията се транспортира към външните слоеве чрез радиационна дифузия.

   В конвективната зона енергията се предава чрез вертикален кръгов конвекционен поток, в който нагорещената плазма се изкачва, а охладената пада към ядрото.

   Фотосферата е тънък плазмен слой, в който светлинното лъчение се излъчва в космосао, без някакво съществено разсейване.

   Хромосферия слой е крайно нееднороден. Той се дели на долен среден и горен слой и отразявя само някои спектри.

   Короната е най-протяжния и най-разреден слой, който непрекъснато си изменя формата и свети с цвета на фотосферата.