HOME

   Червените джужжета са звезди от клас М, по-рядко от клас К и са най-многочислените звезди в галактиките. Смята се, че само в нашата галактика те са над 300 милиарда! Отчетено е, че времето за достигане на термоядрен процес в недрата им достига до няколко милиарда години. Такива звезди с маса по-голяма от 0,3 слънчеви маси, се състоят от ядро, в което гори водород, вътрешна област с лъчист пренос на енергия и конвективна обвивка. При червените джуджета с по-малка маса, преносът на енергия към повърхността се осъществява напълно чрез конвекция.

    Червените джуджета никога не започват синтез на хелий в ядрото си и поради тази причина не се превръщат в червени гиганти. Този тип звезди бавно се свиват и се нагорещяват докато изчерпят водорода в ядрото си.

   Съществуват и т.н. жълти джуджета. Това са останки от звезди основно от клас G. Различават се от червените джуджета по това, че химическия им състав е постоянен в целия обем на ядрото.

  Друг вид джудже е черното джуджета. Това е звезда, завършила жизнения си цикъл. До този стадий достигат звезди с маса между 0.8 до 1,2 слънчеви маси. Например, бяло джудже, което губи своята яркост и топлина  постепенно се превръща в черно джудже. При това основният запас от топлинна енергия, съдържащ се в колебателните движения на йоните, постепенно намалява и в недрата започват да се образуват кристали. Така след като отлети и последния топлинен квант, джуджето се е оформило в един замръзнал криста.